مهارت های زندگی (مدیریت هیجانات)
مدرسه غیرانتفاعی آیین روشن، کامرانیه (منطقه 1)
سال تحصیلی 95-96