2 تا 4 سال
عنوان مکان برگزاری تاریخ برگزاری تصاویر
مادر و کودک دفتر مرکزی راح مرداد 98
مادر و کودک دفتر مرکزی راح  تیر 98
کودک خلاق دفتر راح، نارمک  تیر 97
مادر و کودک دفتر راح، نارمک اردیبهشت 97
مادر و کودک دفتر راح، نارمک بهمن 96
کثیف بازی (4 تا 6 سال) دفتر راح، نارمک پاییز 96
مادر و کودک دفتر مرکزی راح  7 دوره

4 تا 6 سال
عنوان مکان برگزاری تاریخ برگزاری تصاویر
کودک رشد یافته دفتر مرکزی راح مرداد 98
کودک رشد یافته دفتر مرکزی راح تیر 98
یوگای کودکان دفتر راح، نارمک مرداد 97
کودک خلاق دفتر راح، نارمک  تیر 97
کودک رشد یافته دفتر راح، نارمک اردیبهشت 97
کودک رشد یافته دفتر راح، نارمک بهمن 96
مکعبهای رنگی -  5 دوره دفتر مرکزی راح  اردیبهشت 96
مهارت زندگی (ارتباط و دوستی )  مرکز نگهداری کودکان بهزیستی (شبیر)  اردیبهشت 94

کارگاه ورود به مدرسه

دفتر مرکزی راح

 بهمن 97

  


پیش دبستان
عنوان مکان برگزاری تاریخ برگزاری تصاویر
مهارت زندگی (خودآگاهی) مهدکودک آنوشا (منطقه 13)  اردیبهشت 96
خلاقیت مدرسه پسرانه منطقه 15  زمستان 94
خلاقیت مدرسه امیرکبیر منطقه 15  زمستان 94
خلاقیت سرای محله منطقه 15  زمستان 94
خلاقیت سرای محله کیانشهر جنوبی  زمستان 94
خلاقیت سرای محله کیانشهر شمالی  زمستان 94
خلاقیت سرای محله مسعودیه  زمستان 94
خلاقیت مسجد رسول اکرم مسگر آباد  زمستان 94
مهارت های زندگی (کارگروهی)  پیش دبستان نازی آباد  دی 94
مهارت های زندگی (خودآگاهی)  موسسه جمعیت همیاران بهشت ابوذر (پیروزی)  بهمن 93
7 و 8 سال (اول و دوم دبستان)
عنوان مکان برگزاری تاریخ برگزاری تصاویر
مهارت زندگی (خودآگاهی)  افسریه خرداد 98
کثیف بازی 6 جلسه دفتر مرکزی راح تابستان 97
یوگای کودکان دفتر راح، نارمک مرداد 97
مهارت زندگی (خودآگاهی) دفتر راح، نارمک مرداد 97
مهارت زندگی (کار گروهی) دفتر راح، نارمک اردیبهشت 97
مدیریت اضطراب کودکان دفتر مرکزی راح تابستان 96
مهارت زندگی افسریه خرداد 96
مهارتهای زندگی با تکنیک تاتر 2 دوره  افسریه نیمه اول 96
کارگاه بازی - ریاضی دفتر مرکزی راح بهمن 95
مهارت زندگی (ارتباط) دفتر مرکزی راح  زمستان 95
مهارت زندگی (احترام به خود) دفتر مرکزی راح زمستان 95
مهارتهای زندگی (کارگروهی / خودآگاهی)  سرای محله شوش پاییز و زمستان 95
بهبود کیفیت یادگیری دفتر مرکزی راح آبان 95
مهارت زندگی (کارگروهی / خودآگاهی) افسریه  تابستان 95
مهارت زندگی  سرای محله شوش تابستان 95
مهارت زندگی (مدیریت هیجانات) دفتر مرکزی راح تابستان 95
مهارت زندگی (خودآگاهی) دفتر مرکزی راح  بهار 95

مهارت زندگی (خودآگاهی)

 سرای محله شوش

 زمستان 94

مهارت زندگی (مدیریت هیجانات)  سرای محله شوش  زمستان 94
مهارت زندگی ( ارتباط/ کار گروهی) دفتر مرکزی راح  مهر 94
مهارت زندگی (خودآگاهی) دفتر مرکزی راح  شهریور 94
مهارت زندگی (خودآگاهی) دفتر مرکزی راح  اردیبهشت 94
مهارت زندگی (خودآگاهی) دفتر مرکزی راح فروردین 94
تربیت جنسی دفتر مرکزی راح  تیر 94
مهارت زندگی (خودآگاهی) دفتر مرکزی راح نیمه دوم 93
مهارت زندگی (مدیریت هیجانات) دفتر مرکزی راح نیمه دوم 93
مهارت زندگی (ارتباط) دفتر مرکزی راح نیمه دوم 93
مهارت زندگی (حل مسئله) دفتر مرکزی راح نیمه دوم 93
مهارت زندگی افسریه  تیر 93
مهارت زندگی (مدیریت هیجانات) دفتر مرکزی راح  آبان 92

9 و 10 سال (سوم و چهارم دبستان)
عنوان مکان برگزاری تاریخ برگزاری تصاویر
بهبود کیفیت یادگیری دفتر مرکزی راح تیر98
مهارت های زندگی (خودآگاهی) دفتر مرکزی راح تیر 98
بازی فکری دفتر مرکزی راح تیر 98
بهبود کیفیت یادگیری دفتر مرکزی راح  اردیبهشت 98
مهارت های زندگی (خودآگاهی) افسریه خرداد 98
کثیف بازی 6 جلسه دفتر مرکزی راح تابستان 97
خلاقیت دفتر راح، نارمک  تابستان 97
دست سازه ها دفتر راح، نارمک تابستان 97
اریگامی دفتر راح، نارمک تابستان 97
بازی فکری دفتر راح، نارمک تابستان 97
نمایش خلاق دفتر راح، نارمک تابستان 97
بهبود کیفیت یادگیری دفتر مرکزی راح دی 97
بهبود کیفیت یادگیری دفتر مرکزی راح آبان 97
یوگای کودکان دفتر راح، نارمک مرداد 97
مهارت های زندگی (خودآگاهی) دفتر راح، نارمک مرداد 97
مهارت های زندگی (کار گروهی) دفتر راح، نارمک  تیر 97
مهارت های زدگی (هیجانات) دفتر راح، نارمک  اردیبهشت 97
بهبود کیفیت یادگیری دفتر راح، نارمک  بهمن 96
مهارتهای زندگی با تکنیک تاتر (دوره چهارم) دفتر راح، نارمک دی 96
مهارت های زندگی (خودآگاهی) دفتر راح، نارمک بهمن 96
مهارت های زندگی (کار گروهی) دفتر راح، نارمک آبان 96
مهارت های زندگی افسریه خرداد 96
خلاقیت (سفال) دفتر مرکزی راح تابستان 95
بهبود کیفیت یادگیری دفتر مرکزی راح آبان 95
مهارت های زندگی (کار گروهی/ خودآگاهی) افسریه تابستان 95
مهارت های زندگی (خودآگاهی) دفتر مرکزی راح بهار 95
خلاقیت کاربردی دفتر مرکزی راح بهمن 94
تفکر و باهم فکر کردن دفتر مرکزی راح آبان 94
مهارت های زندگی (خودآگاهی) دفتر مرکزی راح فروردین 94
مهارت های زندگی (مدیریت هیجانات) دفتر مرکزی راح  آبان 92

11 و 12 سال (پنجم و ششم دبستان)
عنوان مکان برگزاری تاریخ برگزاری تصاویر
یادگیری مشارکتی افسریه تیر 98
یادگیری مشارکتی دفتر راح، نارمک مرداد 97
تفکر و باهم فکر کردن دفتر راح، نارمک مرداد 97
مهارت های زندگی  (مدیریت هیجانات) دفتر راح، نارمک اردیبهشت 97
مهارت های زندگی دفتر راح، نارمک بهمن 96
مهارت های زندگی با تکنیک تاتر سرای محله شوش  زمستان 95
مهارت های زندگی با تکنیک تاتر دفتر مرکزی راح تابستان 95
مهارت های زندگی (کار گروهی/ خودآگاهی) افسریه تابستان 95
مهارت های زندگی دفتر مرکزی راح بهار 95
تفکر و با هم فکر کردن دفتر مرکزی راح بهار 95
تفکر و باهم فکر کردن دفتر مرکزی راح آبان 94
مهارت های زندگی (خودآگاهی) دفتر مرکزی راح  تیر 94
مهارت های زندگی (خودآگاهی) دفتر مرکزی راح  فروردین 94
مهارت زندگی
(خودآگاهی مدیریت هیجانات/ ارتباط/ حل مسئله)
دفتر مرکزی راح نیمه دوم 93
مهارت های زندگی ( مدیریت هیجانات/ ارتباط) کلینیک نواندیشان (میرداماد) تیر 93
مهارت های زندگی (مدیریت هیجانات) دفتر مرکزی راح  آبان 92

نوجوانان (13 تا 18)
عنوان مکان برگزاری تاریخ برگزاری تصاویر
نوجوان سالم (خودآگاهی) دفتر مرکزی راح اردیبهشت 98
مهارت زندگی با تکنیک تاتر دفتر مرکزی راح تابستان 95
تجربه کار گروهی و یادگیری دفتر مرکزی راح اردیبهشت 95
عبور از گردنه بلوغ (دوره دوم) دفتر مرکزی راح دی 94
عبور از گردنه بلوغ دفتر مرکزی راح اردیبهشت 94
مهارت های زندگی دفتر مرکزی راح  دی 93
مهارت های زندگی دفتر مرکزی راح  آبان 93
مهارت های زندگی (خودآگاهی/حل مسئله) کلینیک نواندیشان (میرداماد)  تیر 94
مهارت های زندگی (سبکهای رفتاری) دفتر مرکزی راح بهمن 92
جوانان ( 18 سال به بالا)
عنوان مکان برگزاری تاریخ برگزاری تصاویر
مهارت زندگی (خودآگاهی)  موسسه رویش نهال جوان
 (فرحزاد منطقه 2)
 دی 97
مهارت زندگی (ارتباط و سبکهای رفتاری) دفتر راح، نارمک  تیر 97
فن بیان دفتر راح، نارمک  بهمن 96
کارگاه 2 روزه مهارتهای زندگی دفتر راح، نارمک  بهمن 96
کارگاه 2 روزه پیش از ازدواج دفتر راح، نارمک  دی ماه 96

والدین
عنوان مکان برگزاری تاریخ برگزاری تصاویر
کارگاه ماهانه ورود به مدرسه دفتر مرکزی راح  اردیبهشت 98
کارگاه ماهانه ورود به مدرسه دفتر مرکزی راح خرداد 98
تسهیل روابط والدین و فرزندان دفتر مرکزی راح  تیر 98
کارگاه ماهانه ورود به مدرسه دفتر مرکزی راح مرداد 98
کارگاه ماهانه ورود به مدرسه دفتر مرکزی راح  بهمن 97
کارگاه یک روزه تسهیل روابط والدین و فرزندان دفتر راح، نارمک شهریور 97
ذهن آگاهی دفتر راح، نارمک  تیر و مرداد 97
تسهیل روابط والدین و فرزندان دفتر راح، نارمک تیر 97
فرزندپروری و تربیت جنسی دفتر راح، نارمک  اردیبهشت 97
فرزندپروری دفتر راح، نارمک پاییز و زمستان 96
بهبود کیفیت ارتباط با نوجوانان دفتر مرکزی راح  مرداد 94

تربیت مربی
عنوان مکان برگزاری تاریخ برگزاری تصاویر
آموزش مهارتهای زندگی و اختلالات یادگیری مدرسه غیر انتفاعی مهر ولایت (شعبه 2 و 3)  تیرماه 98
تربیت جنسی و اختلال یادگیری (2 روزه) شیرخوارگاهها و مراکز نگهداری بهزیستی شهرری  مهر 96
نمایش خلاق دفتر مرکزی راح تیر 96
کارگاه تسهیلگری دفتر مرکزی راح  پاییز 95
کارگاه تربیت جنسی دفتر مرکزی راح تابستان 95
کارگاه رشد کودک دفتر مرکزی راح تابستان 95
کارگاه مهارتهای زندگی دفتر مرکزی راح تابستان 95
کارگاه قصه گویی دفتر مرکزی راح خرداد 95
فن بیان دفتر مرکزی راح تابستان 93
کارگاه مهارتهای زندگی بهزیستی شمیرانات مرداد 93
مدارس
عنوان گروه سنی مکان برگزاری تاریخ برگزاری تصاویر
همایش رایگان تسهیل روابط والدین و فرزندان   مهدکودک رضوان (منطقه 15) تیرماه 98
مهارت های زندگی (ارتباط) پایه سوم مدرسه دولتی شهید بهشتی (منطقه 15) اردیبهشت 98
نمایش خلاق  پایه سوم مدرسه دولتی شهید بهشتی (منطقه 15) بهمن 97
مهارت زندگی  پایه اول تا چهارم مدرسه غیر انتفاعی مهر ولایت (شعبه 2 و 3)  تابستان 97
آموزش تاتر    مدرسه دولتی آزادگان (منطقه 15)  آبان 96
همایش رایگان بهبود کیفیت یادگیری   مدرسه دولتی شهید بهشتی (منطقه 15)  آذر 95
مهارتهای زندگی (خودآگاهی)  پایه اول تا ششم مدرسه دولتی مینوچهر (منطقه 6)  زمستان 96
مهارتهای زندگی (مدیریت هیجانات) پایه پنجم  مدرسه دولتی شهدای رسانه (منطقه 6)  زمستان 96
مهارت های زندگی (خودمراقبتی)  مربیان/اولیا/ پایه پنجم مدرسه قدس زمستان 96
مهارت های زندگی (خودمراقبتی)  مربیان/اولیا/ پایه پنجم مدرسه محمد منتظری زمستان 96
مهارت های زندگی (خودمراقبتی)  مربیان/اولیا/ پایه پنجم مدرسه شهدای رسانه زمستان 96
مهارت های زندگی (خودمراقبتی)  مربیان/اولیا/ پایه پنجم مدرسه شهیدان سخنور زمستان 96
مهارت های زندگی (خودمراقبتی)  مربیان/اولیا/ پایه پنجم مدرسه مصطفی خمینی (منطقه 6) زمستان 96
ذهن آگاهی  کودکان مدرسه غیرانتفاعی آیین روشن، کامرانیه (منطقه 1)  تابستان 96
نمایش خلاق   مدرسه غیرانتفاعی آیین روشن، کامرانیه (منطقه 1)  تابستان 96
مهارت های زندگی (مدیریت هیجانات) از پیش دبستان تا پنجم مدرسه غیرانتفاعی آیین روشن، کامرانیه (منطقه 1)  سال تحصیلی 95-96
همایش رایگان بهبود کیفیت یادگیری    مدرسه دولتی شهید بهشتی (منطقه 15) آذر 95
مهارت های زندگی (کار گروهی)  پایه چهارم  مدرسه غیر انتفاعی امیر در ظفر (منطقه 3) تابستان 95
مهارت های زندگی پایه اول و دوم و سوم مدرسه غیرانتفاعی آیین روشن، کامرانیه (منطقه 1) تابستان 95
مهارت های زندگی (خودآگاهی/ مدیریت هیجانات)    مدرسه دولتی هوشمند میلاد 2 در مشیریه (منطقه 15) سال تحصیلی 94-95
مهارت های زندگی (خودآگاهی/ مدیریت هیجانات)    مدرسه دولتی امیرکبیر شوش (منطقه 15)  سال تحصیلی 94-95