سازمان بهزیستی کشور
سازمان بهزیستی استان تهران
سازمان بهزیستی شهر تهران
سازمان بهزیستی شمیرانات

جمعیت همیاران سلامت روان کشور
جمعیت همیاران سلامت روان شمیرانات
جمعیت همیاران سلامت روان خاوران
جمعیت همیاران سلامت روان مهر افسریه
 

مدرسه دولتی دخترانه شهید بهشتی (منطقه 15)
مدرسه غیر انتفاعی پسرانه مهر ولایت (منطقه 14)
مدرسه غیر انتفاعی دخترانه آیین روشن (منطقه 1)
مرکز آموزش مهارتهای رفتاری کودک و نوجوان فرآموز فردوس (منطقه 8)