1- مقاله بررسی و مقایسه خودپنداره و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر مقطع سوم ابتدایی پس از اجرای برنامه مهارتهای زندگی

 

 

2- طرح برنامه پرورشی مدرسه اجتماعی راح با رویکرد جامعه پذیری دانش آموزان در مدرسه امیرکبیر و مدرسه شهید بهشتی (منطقه ۱۵)

 

 

3- طرح آموزش «مراقبت از خود» ویژه دوره ابتدایی (منطقه ۶)

 

 

4- طرح بهبود وضعیت ترافیک و معضلات ترافیکی ویژه دوره ابتدایی در پارک ترافیک (منطقه ۱۵) 

5- طرح خانه کاردستی و بازی جهت پرکردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و بهبود و تغییر رفتار آنان (منطقه ۱۵)

 

 

6- طرح پاتوق ویژه نوجوانان و جوانان جهت گفتگو و هم اندیشی و تقویت حس تعلق (منطقه ۲) 

7- طرح کارگاه های بازی و ترانه ویژه والدین (منطقه ۱) 

8- برنامه آموزشی “مدرسه اجتماعی راح” با رویکرد “خانواده سالم زمینه ساز شهروند سالم" در شهر گرگان- گلستان