<
 1- مقاله بررسی و مقایسه خودپنداره و سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر مقطع سوم ابتدایی
پس از اجرای برنامه مهارتهای زندگی
2- طرح برنامه پرورشی مدرسه اجتماعی راح با رویکرد جامعه پذیری دانش آموزان
در مدرسه امیرکبیر و مدرسه شهید بهشتی (منطقه ۱۵)
3- طرح آموزش «مراقبت از خود» ویژه دوره ابتدایی (منطقه ۶)
4- طرح بهبود وضعیت ترافیک و معضلات ترافیکی ویژه دوره ابتدایی در پارک ترافیک (منطقه ۱۵)
5- طرح خانه کاردستی و بازی جهت پرکردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان و بهبود و تغییر رفتار آنان (منطقه ۱۵)
6- طرح پاتوق ویژه نوجوانان و جوانان جهت گفتگو و هم اندیشی و تقویت حس تعلق (منطقه ۲)
7- طرح کارگاههای بازی و ترانه ویژه والدین (منطقه ۱)
8- برنامه آموزشی “مدرسه اجتماعی راح” با رویکرد “خانواده سالم زمینه ساز شهروند سالم" در شهر گرگان- گلستان