روزی با جماعت فیلسوفان
کارگاه فلسفه در ادبیات برای نوجوانان

مربیان:

دکتر مریم اسدیان
زهرا صادقی

مخاطبان دوره: کودکان 10 تا 12 سال
تعداد جلسات: 5 جلسۀ 75 دقیقه- آشنایی با متون کهن فارسی
- آشنایی با مفاهیم بنیادین فلسفه در داستان‌های ادب فارسی
- تقویت مهارت‌های تفکّر (خلّاق، انتقادی، مراقبتی)
- تقویت قدرت پرسشگری، گفتگوی منطقی، خوب شنیدن، داوری و تصمیم‌گیری
در محیطی صمیمی با ابزارهایی همچون قصه‌گویی، بازی، نمایش خلاق، کاردستی، نقاشی و هنرورزی.

 

توضیحات دوره

- فراگیران با ادبیات ایران زمین و متون فارسی کهن و امروز آشنا می‌شوند.
- فراگیران با آگاهی از ادبیات ایران و متون فارسی، با هویت ملی و سابقۀ تاریخی خود آشنا می‌شوند.
- فراگیران توانایی خوب شنیدن و خوب داوری کردن را می‌آموزند.
- فراگیران با کمک قصه‌گویی و گفتگو دربارۀ مضامین قصه‌ها، شیوه‌های تفکر خلاق را می‎آموزند.
- فراگیران با بحث و گفتگوی گروهی دربارۀ قصه‌ها، شیوه‌های تفکر انتقادی و تفکر مراقبتی را می‎آموزند.
- فراگیران با بازخوانی و بازگویی قصه‌ها در قالب نمایش، بازی، کاردستی و نقاشی، خلاقیت و مهارت تصمیم‌گیری را در خود تقویت می‌کنند.

 
 

کارگاه فلسفه کارگاه فلسفه 
کارگاه فلسفه  کارگاه فلسفه 
کارگاه فلسفه  کارگاه فلسفه