کارگاه دو روزه پیش از ازدواج
دفتر راح، نارمک
دی ماه 96