کتاب فرزندپروری با کفایت

 

نویسندگان: جان فیلیپ لوییس، کارنمک دونالد لوییس
مترجم: دکتر سید مهدی موسوی موحد

 قیمت: 600,000 ریال
 

درباره این کتاب:

این کتاب "نیازهای عاطفی اساسی" را مطرح می کند و توضیح می دهد چرا تامین این نیازها برای پرورش سالم فرزندان از نظر روانی لازم است. در این کتاب والدین نسبت به خود دید تازه ای پیدا می کنند و می آموزند چگونه از "واکنش منجر به خشم" پرهیز کرده و روابط را بعد از نزاع و درگیری "ترمیم" کنند و بتوانند با کودکان و نوجوانان خود "رابطه مجدد" برقرار کنند.

کتاب فرزندپروری باکفایت، طرحواره‌درمانی و تحقیقات معتبر در زمینه فرزندپروری را با تجربیات جان و کارن لوییس به‌عنوان درمانگر و والد ترکیب کرده است تا راهی عملی، آسان و مستدل در فرزندپروری باز کند. فرزندپروری باکفایت "نیازهای عاطفی اساسی" را مطرح می‌کند و توضیح می‌دهد چرا تأمین این نیازها برای پرورش سالم فرزندان از نظر روانی لازم است. در این کتاب والدین نسبت به خود دید تازه‌ای پیدا می‌کنند و می‌آموزند چگونه از "واکنش‌های منجر به خشم" پرهیز کرده و روابط را بعد از نزاع و درگیری‌"ترمیم" کنند و بتوانند با کودکان و نوجوانان خود "رابطه مجدد" برقرار کنند.