تابستان 93  مرکز مشاوره نیک اندیشان  7-9 سال
تابستان 93  مرکز مشاوره نیک اندیشان  10-13 سال
تابستان 93  نمایشگاه باز باران 10-7 سال
زمستان 93  مرکز خدمات اجتماعی شهرداری 7-9 سال
زمستان 93  مرکز خدمات اجتماعی شهرداری 10-12 سال
زمستان 93  مرکز خدمات اجتماعی شهرداری 13-15 سال
خرداد 94  سرای محله افسریه شمالی 7-9 سال